0                                                                 
                                                                     
เกี่ี่ยวกับเรา
กลุ่มบริษัทไทยเซียเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    และการสื่อสาร หรือที่เรียกว่า
ไอซีที (Information & Communication Technology)   โดยบริษัทแรกได้ก่อตั้งขึ้น ในปีพ.ศ.2536 โดยบริษัท
ในกลุ่มมีนโยบาย ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งกันเองในแต่ละด้านที่ตนเองถนัดรวมถึงการทำตลาดร่วมกัน  เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการลูกค้า โดยมี คุณอนุฤทธิ์ ประทานพรตระกูล    เป็นประธานบริหารกลุ่มบริษัทไทยเซีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1175/2 อาคารไทยเซีย ซอยกรุงเทพ-นนท์ 39 บางซื่อ กรุงเทพ10800 โทร. 0-2831-7299
โทรสาร 0-2586-9657 Website : www.thaisia.co.th
 
กลุ่มบริษัทไทยเซีย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 60 คน ใน 5 บริษัทในเครือ คือ
1. บริษัท กลุ่มไทยเซีย จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าสำนักงานและบริการด้านงานบุคคล บัญชีและธุรการให้กับบริษัทในกลุ่ม
2. บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม ชื่อ Smart EE, Smart PM และ Smart Batching
3. บริษัท ไทยเซีย โปรเฟสชั่นเนล จำกัด    ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทที่ปรึกษาและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์รวมถึงการวางระบบ และการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. บริษัท ไทยเซีย โซลูชั่น จำกัด   ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์    และ Computer Center & Site Preparation Systems
   
บริษัท กลุ่มไทยเซีย จำกัด (ไทยเซีย)   ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท เป็นบริษัทที่เป็นผู้เช่าหลักในการเช่าอาคารหลังใหม่เพื่อนำไป ให้บริษัทในเครืออีก 4 บริษัทเช่าต่อ รวมทั้งให้บริการในระบบต่างภายในอาคาร เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์   ระบบความปลอดภัย    อีกทั้งบริษัท    ยังเป็นผู้ให้บริการในเรื่องของงานบุคคล งานธุรการ   งานบัญชีและการเงิน    ให้กับทุกบริษัท       เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน ส่วนกลาง โดยทุกบริษัทจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าที่ปรึกษาเป็นรายได้หลักของไทยเซีย  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงาน ส่วนกลาง บริหารงาน โดย คุณอนุฤทธิ์ ประทานพรตระกูล